Valná hromada

18. 1. 2020, klášter Emauzy Praha

Zpráva o činnosti v letech 2017, 2018 a 2019

1. Poslání ČKA

Hlavním posláním České křesťanské akademie je především

  • vytváření prostoru pro dialog mezi církvemi a společností,
  • vytváření prostoru pro vnitrocírkevní dialog,
  • vytváření prostoru pro ekumenický a mezináboženský dialog,
  • podporu a rozvoj křesťanských intelektuálních center v regionech,
  • výzkum a vytváření předpokladů pro výzkumnou činnost,
  • poradní, expertní a konzultační činnost pro církve,
  • ediční činnost.

2. Řízení ČKA, zaměstnanci Akademie

Českou křesťanskou akademii řídí prezident Tomáš Halík s prezidiem ve složení:
1. viceprezident Jaroslav Šebek, 2. viceprezident Pavel Hošek, ředitelka ČKA Ilona Trnková, zástupkyně odborných sekcí Petra Oulíková a Aleš Brotánek, který zastupuje místní skupiny.

Dalšími vrcholnými orgány jsou Akademický výbor a Valná hromada ČKA.

Akademický výbor ČKA je složen ze zástupců místních skupin, zasedá 2 x ročně a od poslední Valné hromady se sešel 6x.

Prezidium ČKA řídí činnost akademie v době mezi zasedáními Akademického výboru a sešlo se 6x.

Zaměstnance České křesťanské akademie řídí ředitel. Od roku 1. 5. 2013 je ředitel¬kou ČKA Ilona Trnková, která vede běžnou agendu a spolupodílí se na koncepčním směřování ČKA. Libuše Beránková vyřizuje veškerou účetní a personální agendu ČKA, Štěpánka Havlínová zajišťuje propagační činnost ČKA, agendu členské základny, aktualizuje webové stránky a vede agendu místních skupin a odborných sekcí. Od 1. 9. 2017 je zaměstnankyní sekretariátu Martina Kmotrasová na pozici administrativní pracovnice, která na této pozici vystřídala Janu Husákovou. Všichni se podílejí na organizaci akcí ČKA.

Externími zaměstnanci ČKA jsou dále osoby zajišťující technickou správu objektu ve Sněmovní ulici a kolegové, zapojení v jednotlivých projektech, vedených pod hlavičkou ČKA. Od roku 2019 jsou projektovými zaměstnanci ČKA Pavel Hošek, Pavol Bargár a Robert Řehák.

3. Členská základna, odborné sekce a místní skupiny

Členská základna má k dnešnímu dni celkem 1109 členů. Je to stabilní počet, během posledních tří let bylo vyřazeno 115 členů a přijato 92 nových členů.

Placení členských příspěvků: V roce 2017 zaplatilo celkem 744 členů, v roce 2018 celkem 651 členů, v roce 2019 celkem 585 členů.

Místních skupin je aktuálně 68, výraznou činnost vyvíjí dvě třetiny z nich.
Celkem je založeno 10 odborných sekcí, z nichž polovina je aktivní.

4. Zahraniční partneři ČKA

ČKA dlouhodobě spolupracuje s Konrad-Adenauer-Stiftung, Union Stiftung, Ackermann Gemeinde, Renovabis, s nadací Porticus a s Tempeltonovou nadací.

5. Činnost ČKA

Základní formy činnosti ČKA jsou přednášky a přednáškové cykly, panelové diskuze, kolokvia, kon¬ference, semináře, výzkumné úkoly, literární pořady a koncerty, uměnovědné studijní zájezdy apod.

5.1 Činnost místních skupin

Místní skupiny ČKA za poslední 3 roky uspořádaly celkem 600 akcí. Odborné sekce 77 přednášek v Praze. Dohromady se tedy pod hlavičkou ČKA uskutečnilo 677 akcí.

Tradičně nejaktivnější skupinou jsou Pečky, velmi aktivní jsou v Táboře a ve Vysokém Mýtě,
aktivní jsou v Mladé Boleslavi, Blatnici pod sv. Antonínkem, Kroměříži, Novém Městě nad Metují, Třebechovicích, Třeboni, Kostelci nad Černými lesy, Letohradě, Šternberku, Zábřehu, Železném Brodě, Klatovech, Pelhřimově, v Praze 6, Valašském Meziříčí a Zábřehu.

Celkem 8 místních skupin má již několik let pozastavenou činnost a 20 ti místním skupinám se během posledních tří let nepodařilo zorganizovat žádnou akci. Je zřejmé, že aktivita skupin je proměnlivá v čase, většina regionů zůstává aktivních.

5.2. Činnost odborných sekcí

Odborné sekce ČKA, které jsou aktivně činné: Ekologická sekce, Pedagogická sekce, Společnost pro církevní právo, Kolegium katolických lékařů v Praze a nově také Psychoterapeutická sekce.

Mediální sekce byla založena v roce 2014 v rámci projektu s nadací Porticus. Po ukončení projektu je aktivní dále a pravidelně zaznamenává jak výstupy z uskutečněných akcí, tak vlastní příspěvky. Za poslední tři roky jsou natočeny medailony všech členů prezidia, dvě reportáže z místních skupin, z nového cyklu Setkávání (Kroměříž a Železný Brod). Kompletně jsou také zachyceny všechny konference z cyklu Fórum dialogu, vybrané rozhovory z kolokvií ČKA a další akce. Mediální sekci vede Ilona Trnková a tvoří ji kameraman Michal Přibyl, fotografka Lenka Tomanová.

5.3 Dialog uvnitř církví – konference pro veřejnost

Konference v cyklu Fórum inspirace jsou od roku 2015 novým formátem akce pro širokou veřejnost. Cyklus bezprostředně navazuje na dvacet ročníků Dnů Josefa Zvěřiny. Významným finančním partnerem je nadace Konrada Adenauera. Všechny hlavní příspěvky byly postupně otištěny v revue Universum a zpracovány na You-tube kanál ČKA.

2017

V listopadu 2017 se v emauzském klášteře konalo III. Fórum dialogu. Téma „Populismus a obranyschopná demokracie“ podpořilo svými referáty mnoho fundovaných osobností, například francouzský politolog Jacques Rupnik nebo český novinář Erik Tabery. Konference byla hojně navštívena a přednášky provázela živá diskuse.

2018

V říjnu 2018 se v pražských Emauzích konalo IV. „Fórum dialogu. Tento ročník byl věnován významným výročím roku 2018 a konference nesla název „Osudové osmičky“. Vystoupila na ní řada historiků, teologů a dalších odborníků, například český publicista Pavel Kosatík nebo slovenský politik František Mikloško.

2019

V říjnu 2019 se v emauzském klášteře konala konference z cyklu Fórum dialogu, byl to již pátý ročník na téma „Křesťanství a liberalismus“. Při této akci bylo dokonce nutné zájemce o účast odmítat, z důvodu kapacity sálu a celkovému rozpočtu. Konference byla velice úspěšná, tradičně ji zahajoval svou přednáškou Tomáš Halík, v panelových diskusích vystoupili například bývalá slovenská politička Magdalena Vášáryová nebo český redaktor Josef Pazderka.

5.4 Laboratoř dialogu – KOLOKVIA

ČKA pořádá od roku 1997 tematicky zaměřená odborná kolokvia pod názvem „Laboratoř dialogu“. Stalo se tak i v posledních třech letech. K těmto večerním kolokviím zve vždy asi dvacet v oboru kompetentních osobností, které v přítomnosti představitelů církví diskutují k dané problematice. Složení diskutujících se podle tématu vždy obměňuje, přičemž pořa¬datelé se snaží zvát účastníky tak, aby mezi nimi byly zastoupeny různé názorové proudy. Od roku 1997 se uskutečnilo celkem 125 kolokvií. Od minulé Valné hromady v roce 2017 jich bylo 6, promluvilo na nich 15 řečníků a zúčastnilo se 126 hostů.

2017

V únoru se v prostorách emauzského kláštera uskutečnilo diskusní kolokvium s tématem „Společný hlas – perspektivy spolupráce křesťanů, Židů a muslimů“. Na tomto kolokviu přítomní účastníci zhodnotili dosavadní zkušenosti a debatovali o perspektivách dalšího vývoje.

V dubnu se konalo emauzské kolokvium nazvané „Kategoriální pastorace: zkušenosti ne¬moc-ničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR“. Byli zde za¬stou¬peni všichni zástupci jmenované kategorie a v diskusi probírali specifika pastorální činnosti.

V říjnu se konalo emauzské kolokvium, které mělo za svůj cíl, ještě před parlamentními volbami, diskutovat křesťanské postoje v současné politice. Do jaké míry je vůbec možné prosazovat křesťanské hodnoty v politice? Referenti byli starosta Prahy 7, Mgr. Jan Čižinský a profesor Masarykovy univerzity v Brně Jiří Hanuš.

2018

Začátkem února se v prostorách emauzského kláštera uskutečnilo diskusní kolokvium s tématem „Křesťané a československý stát“. Hlavními referenty byl Jaroslav Šebek a Michal Pehr.

Koncem února se konalo další emauzské kolokvium nazvané „Církve a teologie ve veřejném prostoru“ v rámci (již ukončeného) projektu Future of religion.

V listopadu se v prostorách emauzského kláštera uskutečnilo diskusní kolokvium s tématem „Obrana proti hybridním hrozbám“. Hlavním referentem byl Benedikt Vangeli, ředitel Centra proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra České republiky.

2019

O roku 2019 jsou kolokvia pořádána v rámci projektu Fórum inspirace, podporovaného nadací Porticus, nikoliv již s podporou nadace Konrada Adenauera (viz 7.3 Projekt Fórum inspirace).

5.5 Ostatní akce

2017

V červnu se v emauzském klášteře uskutečnila prezentace nové knihy Tomáše Halíka a Anselma Grüna nazvaná Život bez Boha. Akci pořádala Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Nakla-datelstvím Lidové noviny. Její celý záznam a zkrácená verze jsou ke shlédnutí na You Tube ČKA.

2018

V březnu se konalo diskusní setkání na téma „Kardinál Beran a jeho vztah k Němcům“, kde své referáty přednesli Stanislava Vodičková, Jaroslav Šebek Michal Pehr. Diskusi pořádala ČKA ve spolupráci s německou Ackermann Gemeinde.

V květnu proběhla předpremiéra dokumentárního filmu o Tomáši Halíkovi k jeho 70. narozeninám nazvaná „Dialogy se světem“. Promítání se uskutečnilo ve spolupráci s Českou televizí a účastnili se jí hlavní tvůrci – režisérka Veronika Korčáková, produkční Martin Horálek, kameraman Martin Janek i hlavní protagonista prof. Tomáš Halík. Po promítání dokumentu následovala beseda.

2019

Začátkem června se uskutečnilo setkání zástupců nadace Union-Stiftung se zástupci České křesťan¬ské akademie. Z německého Sárska přijela skupina osob reprezentující nové předsednictvo této nadace a ze strany ČKA se zúčastnili členové prezidia. Union Stiftung je pro Akademii dlouho¬letým stabilním partnerem. Zástupci obou organizací spolu diskutovali jak o proběhlé, tak o nastá¬vající spolupráci. Společně navštívili Senát ČR, Ministerstvo zahraničních věcí a několika-denní program byl zakončen diskusí v emauzském klášteře.

6. Ediční činnost

Stěžejním tištěným periodikem je revue Universum, které Česká křesťanská akademie vydává čtyřikrát ročně. UNIVERSUM se v minulých třech letech věnovalo nadále přírodovědným a společenskovědním tématům, která se nějakým způsobem dotýkala celospolečenské diskuse.

Časopis se cíleně věnuje rovněž problematice evropské integrace. Snažíme se zveřejňovat články poukazující na reálnou situaci uvnitř globalizované Evropy a tyto texty jsou často inspirací k diskusím při přednáškách v Praze a regionech kde má ČKA své místní skupiny. V neposlední řadě pak Universum sleduje trendy v katolickém a křesťanském prostředí. Zaměřuje se na vztah umění a křesťanství, na poznání mimořádných, byť často pozapomenutých osobností, a na připomí¬ná¬ní pozi¬tivního příkladu aktivních jednotlivců.

Revue Universum by nemohla existovat bez provázanosti s přednáškovou činností Akademie a osobními zájmy členů – čtenářů. Zároveň svým významem a rozsahem čtenářské obce překračuje roli interního tisku ČKA a je vedle Salve a Kontextů asi jediným význam¬ným křesťansky intelektuálně laděným periodikem, přitom ovšem se zřetelně vyšším nákla¬dem než oba zmíněné tituly.

Revue Universum vychází v nákladu 1400 ks, pravidelných platících odběratelů je 1300. Redakční rada Universa se schází 4x ročně a je v ní zastoupeno mno¬ho kvalitních odborníků, k výrazným oporám patří dlouhodobě matematik Jan Bednář či šéfredaktor Josef Beránek. Redakční rada se sešla v uplynulých třech letech celkem 12x.

Časopis je stabilně podporován německou Sozialwerk Acker¬mann-Gemeinde, bez ní by časopis Universum nemohl vycházet v tak elegantní podo¬bě. Starší ročníky nabízíme ve formátu pdf na webu. Distribuci Universa zajišťuje firma SEND.

7. Projektová a výzkumná činnost ČKA

Ukončené projekty

7.1 Projekt Budoucnost náboženství

Česká křesťanská akademie úspěšně realizovala s podporou Templetonovy nadace v akademickém roce 20016/17 za účasti čtyř odborných týmů sociologů a teologů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska mezinárodní výzkumný projekt „The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective“ – Budoucnost náboženství z pohledu středovýchodní Evropy“. Cílem projektu bylo sumarizovat dosavadní sociologické výzkumy náboženství, porovnat náboženskou situaci a dlouhodobé trendy v našich čtyřech zemích ve světle empirických dat a zamyslet se nad tím, jaké úkoly, jaké šance a úskalí čekají na církve v blízké budoucnosti. Ukázaly se jak velké odlišnosti, tak i významné společné rysy v našich čtyřech zemích. Projekt vedl Tomáš Halík a realizační tým tvořili Pavel Hošek, Robert Řehák a Pavol Bargár.

7.2 Projekt Vzdálená Evropa

Kniha rozhovorů redaktora Josefa Beránka s Mons. Antonem Otte byla společným projektem České křesťanské akademie, Ackerman Gemeinde, Česko-německého fondu budoucnosti a nadace Re¬no¬va¬bis. Projekt byl dvouletý (2017/18) a v lednu roku 2019 se uskutečnila slavnostní prezentace kni¬hy, která je vydána ve dvoujazyčné verzi u nakl. Vyšehrad. Projekt za ČKA vedla Ilona Trnková.
Běžící projekty

Od roku 2019 vede Akademie čtyři tříleté výzkumné projekty. Tři jsou podpořené nadací Porticus a jeden Templetonovou nadací. Všechny projekty koncepčně vede Tomáš Halík. Základní realizační tým tvoří Pavel Hošek, Robert Řehák, Pavol Bargár, Ilona Trnková a další externí spolupracovníci.

7.3 Projekt Fórum inspirace

Zahájen v lednu 2019.
V tomto cyklu se konají každý rok vždy tři interní semináře a tři klasická kolokvia. V prvním projektovém roce se uskutečnily tyto akce:

Leden – Zmatení pojmu kolem gender
Únor – Konzervativní tendence v současném křesťanství
Březen – Fenomén Fake-news
Duben – Byznys s chudobou
Červen – Současná situace církve v ČR
Červen – Příčiny sexuálního zneužívání v církvi: klerikalismus nebo liberalismus?

7.4 Projekt „Od mezináboženského dialogu k mezináboženské spolupráci“

Zahájen v únoru 2019.
Zde se budou setkávat zástupci židů, křesťanů a muslimův ČR. O dialogu a spolupráci těchto tří velkých náboženství budou natáčena videa, jako základ plánovaného dokumentárního filmu.

7. 5. Projekt „Kategoriální pastorace“

Zahájen v září 2019.
Týká se působení církví v sekulární občanské společnosti, kategoriální pastorace je chápána jako model budoucí služby církví celku společnosti. „Studijní den“ nemocničních, vojenských, vězeňských a univerzitních kaplanů se uskutečnil 15. ledna tohoto roku.

7.6. Mezinárodní výzkumný projekt  „Víra a přesvědčení nevěřících“

Zahájen v září 2019.
Tento projekt je financovaný Tepletonovou nadací a je zaměřen na sociologickou a teologickou analýzu postojů lidí, kteří se neidentifikují s tradičními nábožen¬skými institucemi. ČKA je hlavní nositelkou grantu a spolupracuje v něm s dalšími českými i zahraničními institucemi. Uskutečnil se již první cyklus tří setkání ve dnech 9., 10. a 11. 12. Na těchto diskusích vystoupili Paul Zulehner z Vídně, Eberhard Tiefensee z Erfurtu, dále sociální vědci a teologové z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska, Holandska a Velké Británie. Další třídenní cyklus je plánován na začátek března tohoto roku.

8. Činnost prezidenta ČKA – zahraniční reprezentace

Prezident ČKA T. Halík reprezentoval ČKA na desítkách zahraničních přednášek v Evropě (zejména Německu, Rakousku, Itálii, Británii, Belgii, Polsku, Chorvatsku, Holandsku a Portugalsku), v USA, Jižní Americe (Brazílii), Austrálii, Asii (Honkongu) a Africe (Angole a Tunisku).

Tomáš Halík byl v roce 2017, společně s Paulem Zulehnerem autorem mezinárodní iniciativy na podporu papeže Františka (pro-pope.francis.com). Iniciativa byla odpovědí na útoky konzervativních katolíků na papeže Františka. K této iniciativně se přihlásila řada významných osobností a podpořilo ji téměř 75.000 podporovatelů.

Prezident ČKA získal v uplynulých letech řadu zahraničních ocenění: 
v červnu 2017 obdržel medaili Per artem ad Deum od papežské rady pro kulturu,

v dubnu 2019 obdržel ocenění za odboj v době normalizace od ministra obrany ČR,

v říjnu 2019 od prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo za zásluhy o česko-německé smíření a dlouholetou angažovanost za spravedlivou občanskou společnost a dialog mezi národy a náboženstvími

a v listopadu 2019 v Krakově Medaili svatého Jiří „za boj se zlem a vytrvalé konání dobra ve veřejném životě”.

9. Hospodaření

V roce 2017 hospodařila Česká křesťanská akademie s přebytkem, který byl převisem projektových prostředků, v roce 2018 s účetní ztrátou způsobenou mimořádnými výdaji v souvislosti se službami ve Sněmovní ulici a v roce 2019 se ziskem díky příjmům z vlastní výdělečné činnosti a z nově schválených projektů.

V roce 2017 byly příjmy 8,515.491,- Kč a výdaje 7,523.482,- Kč
V roce 2018 byly příjmy 5,329.822,- Kč a výdaje 5,413.394,- Kč
V roce 2019 byly příjmy 11,360.163,- Kč a výdaje 6,774.196,- Kč.
Režijní náklady byly hrazeny z příjmů vlastní výdělečné činnosti. Dotační a sponzorské prostředky byly využívány na realizaci jednotlivých projektů. Podrobné zprávy jsou pravidelně předkládány Reviznímu výboru a jednou za rok na zasedání AV.

9.1. Revizní výbor

Revizní výbor (RV) se sešel za poslední tři roky třikrát – v lednu 2017, v dubnu 2018 a v květnu 2019. Zpráva RV bude přečtena na této Valné hromadě a bude součástí Zprávy o činnosti ČKA.

9.2. Nemovitost ve Sněmovní ulici

Dům ve Sněmovní ulici byl v průběhu uplynulých tří let obsazen plně 2 roky, v posledním roce se pak vystřídali nájemníci v přízemí a v podkroví. Od září roku 2019 je dům opět plně obsazen. Novým nájemníkem je ve třetím podkrovním patře počítačová firma IQuest. Dva stávající nájemníci, kteří obývají největší prostory, mají pětileté smlouvy, od roku 2015 do roku 2020. Jsou to v prvním patře Albánská ambasáda a ve druhém Blue Sky ditribution. Vedeme s nimi jednání o pokračování nájemního vztahu. Správu domu má ve své režii ČKA, podílejí se na ní všichni zaměstnanci ČKA a externí spolupracovníci v technických službách.

10. Shrnutí a výhled do budoucna

Z uvedené zprávy o činnosti je zřejmé, že Česká křesťanská akademie je živé a stále se rozvíjející ekumenické společenství se stabilním zázemím a jasným plánem do budoucna. ČKA i nadále se bude snažit rozpoznávat znamení doby a odpovídat na Boží výzvy v životě společnosti i církve. Bude i nadále rozvíjet ekumenickou spolupráci, mezináboženský dialog a dialog se všemi, kterým leží na srdci péče o duchovní a morální klima české společnosti.

Akademie může své poslání plnit také díky svému „bohatství“ v podobě jednotlivých místních skupin, které vyvíjejí ohromné množství aktivit v regionech po celé České republice. Tato pozitivní činnost místních sdružení je kvasem celé občanské společnosti.

Pamětlivi slov Jana Pavla II. při jeho první návštěvě Československa se nechceme nostalgicky vracet k minulosti, nýbrž chceme budovat chrám svobodné společnosti v síle toho, k čemu křesťané v době pronásledování uzráli. Proto i nadále chceme rozvíjet odkaz osobností, které prošly utrpením perzekucí a stali se protagonisty obnovy církve v duchu 2. vatikánského koncilu – za všechny jmenujme prvního předsedu naší akademie Josefa Zvěřinu a otce křesťanského samizdatu Otu Mádra.
Chceme i nadále rozvíjet dva ze tří hlavních úkolů, které papež Benedikt XVI. označil za priority církve v Čechách: vzdělání a upřímný dialog s agnostiky a duchovně hledajícími.

Plně podporujeme reformní snahy papeže Františka, jeho úsilí o překonání klerikalismu, posílení synodálního principu, povzbuzení laiků a uznání důstojnosti žen v církvi, jeho úsilí o mír a sociální spravedlnost a zodpovědnost za přírodu, celé Boží stvoření.

S porozuměním sledujeme iniciativu německých biskupů, kněží i laiků – synodální proces upřímného a otevřeného dialogu o vážných problémech současné církve a vysíláme na toto jednání své zástupce jako pozorovatele. Uvědomujeme si, že obdobný proces dialogu je potřebný i v naší církvi a uděláme vše proto, aby Česká křesťanská akademie byla aktivním nositelem toho dialogu.

Se znepokojením sledujeme snahy zneužívat symboly a rétoriku křesťanství k podpoře nacionalismu, populismu a politického extrémismu zejména v zemích „visegradské čtyřky“. Odmítáme šíření strachu a beznaděje a jazyk nenávisti.

Podporujeme projevy solidarity s potřebnými, s obětmi válek a bídy, zejména s dětmi. Myslíme také na oběti sexuálního a psychologického zneužívání a odmítáme snahy bagatelizovat tyto problémy v církvi.

Chceme přispět k tomu, aby církev podle slov Jana Pavla II. byla „domem ze skla“. Uvědomujeme si, že křesťané jsou menšinou v české společnosti, chceme však být tvořivou a plodnou menšinou, solí a kvasem. Česká křesťanská akademie proto hledí do budoucnosti s pevnou vírou a nadějí.


Připravila: Ilona Trnková
Za správnost: Tomáš Halík