Publikace

Knižní tituly vydané v edici ČKA

Všechny tituly lze získat zdarma v sídle České křesťanské akademie, Vyšehradská 49, Praha 2, nebo vám je za uhrazení poštovného pošleme na vaší adresu.

KŘESŤANSTVÍ A HISTORIE, SOUČASNÁ HISTORIE

Na cestě po Jeho stopách.

Promluvy kněze z pražského kostela Na Karlově provázejí hlavními obdobími a svátky liturgického roku: Adventem, Vánocemi, postní dobou, Svatým týdnem, Velikonocemi, Letnicemi i mezidobím. Dozvíte se v nich něco o „parúzii“ neboli našich představách Kristova příchodu ve slávě, o hranici mezi lehkým a těžkým hříchem, o zvláštnosti křesťanství, o tom, co znamená „nést kříž sobě vlastní“ nebo zda boháč může být spasen. Ve stálé snaze po aktualizaci biblických textů, po jejich přiblížení současnému člověku, přinášejí nejen poučení, ale i rady pro každodenní život dnešního křesťana.

R. Vacková: Ticho s ozvěnami, brož. 171 str., 48,- Kč

Korespondence uspořádaná do oddílů „Dopisy synovcům“, „Dopisy sestře“ a „Dopisy otci“ představuje jednu z nejzajímavějších postav českého katolictví, univerzitní profesorku vězněnou komunistickým režimem, jako moudrou vychovatelku a rádkyni, výmluvnou vypravěčku i historičku umění s vyhraněným názorem na evropský kulturní vývoj.

A. Grajewski: Rusko a kříž, brož. 149 str., 45,- Kč

Autor v úvodu stručně zhrnuje historické výchozí podmínky pravoslavné ruské církve. V jednotlivých kapitolách pak postupně od roku 1917 probírá nejdůležitější epochy její nedávné historie až do současnosti. Andrzej Grajewski pracuje jako novinář pro polský katolický týdenník a analytik varšavského Střediska východních studií. Věnuje se současným církevním dějinám a postkomunistickým tajným službám.

Vilém z Hasenburka: Život ctihodného Arnošta, brož. 52 str., 17,- Kč

Brzy po smrti ctihodného Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa kostela pražského, byly sepsány dva jeho životopisy. Kniha předkládá jeden z nich, kterého autorem je Vilém z Hasenburka. Text je ve dvojjazyčném latinsko-českém souběžném provedení. Publikace je doplněna zázračným viděním, které napsal sám Arnošt z Pardubic.

CESTA K VÍŘE

B. Schellenberger: Zácvik do hry, brož. 56 str., 13,- Kč

Opravdu kratičké zamyšlení o bytí, smyslu života a vykoupení zase jinak. Autor se inspiroval dílem J. Moltmanna a jako vodítko využívá hru.

TEOLOGIE

J. Poláková, ed.: Teolog Oto Mádr, brož. 114 str., 30,- Kč

Kniha vznikla s cílem poskytnout teologům a všem myslícím lidem určitou schůdnou cestu k porozumění teologickému dílu Oto Mádra. Přínos a význam jeho díla by neměl být zasunut pod osobní charakteristikou (pouze) trpícího bojovníka proti komunistické diktatuře. Několik významných autorů předkládá různé, navzájem se doplňující názory o jeho díle.

A. Grün, G. Riedl: Mystika a eros, brož. 95 str., 30,- Kč

„V dějinách křesťanství můžeme vysledovat vždy dva proudy; jeden by rád dospěl k Bohu tím, že se zříká sexuality a pěstuje askezi a zdrženlivost; druhý, který zakouší Boha prostřednictvím sexuality a erotu. Obě cesty zřejmě odpovídají lidské zkušenosti.“ V knize dostali prostor vyjádřit se mnich i lidi z manželského svazku.


L. Karfíková, Š. Špinka, ed.: Vtělení – Vykoupení – Církev,

(sborník příspěvků ze tří ekumenických kolokvií ČKA) brož. 160 str., 54,- Kč


W. Kasper: Theologie – součást naší doby, brož. 132 str., 23,- Kč

Teologie a církev, jejich vztah v moderním světe. Studie shromážděné v této knize se vyslovují k tomuto námětu z několika pohledů: z pohledu na současnou situaci systematické teologie, na křesťanské pojetí Boha, na určení pozice křesťanství v dnešní společnosti, na církev chápanou jako společenství a na soudobou christologii. Ve všech se projevuje vlastní teologická cesta jejich autora, provázená znalostí rozsáhlé literatury daného okruhu.
Walter Kasper, přední německý teolog, biskup z Rottenburgu-Stuttgartu, autor mnoha publikací, přeložených do více jazyků („Víra a dějiny“, „Ježíš Kristus“, „Teologie a církev“, „Pravda a svoboda“).

Mistr Jan Hus: Sermo de pace – Řeč o míru, brož. 104 str., 30,- Kč

Jádrem publikace je kázání M. Jana Husa, které zamýšlel přednést na kostnickém koncilu. Kázání je uvedeno ve dvojjazyčném latinsko-českém souběžném provedení. S předmluvou Františka J. Holečka O.M.


J. B. Lášek: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, brož. 336 str., 98,- Kč

Sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22.-.26. září 1993 v Bayreuthu (SRN). Příspěvky dodali protestantští, evangeličtí, katoličtí, husitští a další odborníci, kněží i laici i biskupové.


A. Kenny: Co je víra ?, brož. 141 str., 24,- Kč

První část obsahuje čtyři přednášky Víra a rozum z dubna 1982. Ve druhé části jsou zařazeny některé novější přednášky, které rozvíjejí podobná témata: Je přirozená teologie možná?, Argument z plánu a problém zla, John Henry Newman o ospravedlnění víry, Anselm o postižitelnosti Boha.
Anthony Kenny, dříve rektor Balliol College v Oxfordu, nyní vedoucí nadace Rhodes House v Oxfordu a president Britské akademie.


KŘESŤANSTVÍ A FILOSOFIE

R. Palouš: Rokování o roku, brož. 108 str., 18,- Kč

„Porozumí těmto úvahám jinověrci, bezvěrci i souvěrci jako vstřícně míněnému impulsu a inspiraci k zamyšlení a k dialogu tolik potřebnému v době nebývalé, totiž ve světověku? Vždyť dějinný čas k tomu vyzývá – světověk je přece érou, kdy lidé, národy a celé kultury na sebe navzájem narážejí, sváří se a ovlivňují, usilují o svou vlastní autenticitu, zachování a růst, kdy soutěží i spolupracují, kdy jde znovu o vše. Pokusme se tedy hovořit o základech svých životních postojů, svého životního usilování!“
Radim Palouš (narozen 1924) absolvent Filosofické fakulty UK, profesor, organizoval ilegální filosofické semináře, signatář a mluvčí (v letech 1982-83) Charty 77, perzekuován za svojí činnost, organizátor listopadové revoluce, rektor UK, přednášel na mnoha univerzitách ve světě, dostalo se mu řady univerzitních ocenění, čestný člen mnoha organizací doma i v cizině.

L. Karfíková, ed.: Posvátný obraz a zobrazení posvátného, brož. 117 str., 38,- Kč

Platónovo pojetí posvátného obrazu, obraz Gorgony Medúzy a řecký kosmos, druhé přikázání desatera a posvátné zobrazení. Nikajský koncil a trojiční nauka Basila Velikého, Libri Carolini, středověký obraz – to jsou témata prvního kolokvia z plánované řady setkání nad fenoménem posvátného zobrazení. Pořadatelé: ČKA a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.


J. Pieper: Ctnosti, brož. 144 str., 95,- Kč

Knížka je věnována čtyřem ze sedmi křesťanských ctností: praktické moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a kázni a umírněnosti. Jednotlivým ctnostem se autor věnoval postupně a původně byly publikovány jako samostatné díla. Autorem je německý filosof Josef Pieper (1904-1997). Vychází zejména z díla Tomáše Akvinského. Ve svých dílech zdůrazňuje spojitost mezi morálními a intelektuálními ctnostmi. V naších myslích, na rozdíl od současného populárního názoru, pravda jako taková nevzniká. Spíš musí být korigována s pravdivosti stvořených věcí. A tato korekce je možná jenom když se morální ctnosti stanou zdlouhavým a kostrbatým procesem hlubokou součástí našeho charakteru. Jak se příležitostně autor vyjádřil: „ztratili jsme vědomí úzké svázanosti, která spojuje poznání pravdy k podmínce čistoty“. To znamená, že za účelem poznání pravdy se musíme stát lidmi jisté velikosti. Plná transformace charakteru který potřebujeme bude vlastně vyžadovat ctnosti víry, naděje a lásky. A tato proměna nebude možná nezbytně, nebo často z naší strany pociťována jako lehká a bezbolestná Proto proměna nás samých, kterou musíme s Boží milostí projít „se může podobat procházení si něčím podobným umírání“.

Z. Neubauer: Nový areopág, brož. 142 str., 40,- Kč

Studie o vztahu novověké vědy a náboženství, vědění a víry, doplněné s autorovým rozhovorem s francouzským filosofem P. Ricoueurem.Z. Kratochvíl: Studie o křesťanství a řecké filosofii, brož. 114 str., 45,- Kč

V tématech „co je křesťanská filosofie“, a „Herakleitova filosofie“ se autor zabývá otázkami po vztahu křesťanské zvěsti a řecké filosofie, srovnává dvě různé pojetí pravdy – pravdy ve víře a následování a pravdy v náhledu a v tázání – a dotýká se jejich nejvýznamnějších rysů.KŘESŤANSTVÍ A EKONOMIE

A. Rauscher: Soukromé vlastnictví ve službách pracujícího člověka, brož. 62 str., 15,- Kč

Knížka vybírá z historie a současnosti lidstva základní otázky vztahující se k majetku jako například: Liberální pojem vlastnictví, Komunizmus rané církve?, Učení církevních otců a praxe v předindustriální společnosti, Souvislost mezi hospodářskou, kulturní a politickou svobodou, Trvalé právo na vlastnictví a proměnlivé vlastnické vztahy – Otázka reprivatizace, Otázka vyvlastnění. Každé otázce velice srozumitelným způsobem věnuje jednu, nebo několik málo stránek. Autor, Dr. Anton Rausher SJ je profesor katolické sociální nauky na univerzitě v Augsburgu a ředitel Centra pro katolické sociální vědy v Mönchengladbachu.

K.-H. Peschke: Hospodářství z křesťanského pohledu, brož. 79 str., 20,- Kč

Knížka nabízí stručný a srozumitelný náhled do oblasti hospodářství v pěti základních okruzích: Smysl a cíl hospodářství, Ekonomické teorie a hospodářské řády z křesťanského pohledu, Tržní hospodářství ve službě lidských potřeb, Hospodářská role státu, Mezinárodní hospodářská spolupráce.


B. Molitor: Etika hospodářství, brož. 248 str., 74,- Kč

Publikace se nezabývá diskusí o různých etických teoriích, tedy o příslušných filozofických „ismech“, které nám zanechaly duchovní dějiny. Naopak autor vychází od problému samého a věnuje se aspektům, které jsou zásadní pro vědeckou analýzu každé morálky, tedy zdůvodnění norem, jejich oprávněností, prosazování atd. To, co je na normách potřeba zdůvodnit a prosadit, je zde odvozeno od podstaty společenského hospodářství, od stanovování jeho cílů a funkčních požadavků. S úspěchem při tom využívá analytických prostředků, jejichž domov je v hospodářské vědě.


KŘESŤANSTVÍ A SOCIOLOGIE

M. Spieker: Katolická sociální nauka a sociální tržní hospodářství, brož. 85 str., 20,-Kč

„Směrnice katolické sociální nauky a její antropologické premisy prejudikují svobodomyslný hospodářský rád. Nepřipouštějí tezi o stejném odstupu katolické sociální nauky od tržní ekonomiky a centrálně řízeného hospodářství.“
Přednáška z pražského sympozia z roku 1994 se dvěma doplňujícími texty: Étos podnikatele a Civilizace solidarity.

M. Spieker: Sociální stát a jeho krize, brož. 74 str., 20,- Kč

Soubor kratších textů, které osvětlují problematiku sociálního státu z pozice katolické sociální nauky.M. Novak: Katolické sociální myšlení a liberální instituce, brož. 368 str., 143,- Kč

Katolíci se naučili mít jistý ambivalentní pohled na liberální filosofii. Na jedné straně se naučili milovat některé liberální instituce se kterými se seznámili v Americe a několika dalších státech, na straně druhé některé vatikánské dokumenty a mnohé katechetické spisy ostře kritizují liberální filosofii.
Je oficiální katolické myšlení protikladné vzhledem k institucím náboženské svobody, které se vyskytují ve Švýcarsku, Německu, nebo Spojených státech? Institucím jako oddělení pravomocí, nezávislému soudnictví, svobodnému tisku, odborovým svazům, soukromým univerzitám a dalším nezávislým na státní kontrole? – Autor tvrdí, že rozhodující je rozlišování mezi filozofickými tvrzeními a skutečnými institucemi. Pokouší se poskytnout řadu vhledů objasňujících vnitřní srozumitelnost liberálních institucí, upozornit na způsob jakým se instituce vyvíjejí a proměňují.
Michael Novak pracuje pro Americký institut podnikání.

Další knižní tituly:

Knihy prof. Tomáše Halíka
Na cestě k dialogu v církvi

Sborník příspěvků z veřejného diskuzního setkání-kolokvia v Olomouci ve dnech 16.-17. května 2014.