Česká křesťanská akademie

Fórum dialogu

IV. Fórum dialogu „Osudové osmičky“

Sobota 13. října 2018, Česká křesťanská akademie, Konrad-Adenauer-Stiftung

V polovině října se v emauzském klášteře konala konference věnovaná důležitým výročím, vztahujícím se k České republice. Cílem organizátorů z České křesťanské akademie a nadace Konrada Adenauera byla reflexe dějinných událostí kritickým pohledem současných historiků, sociologů, publicistů a teologů. Snaha podívat se na události realisticky, střízlivě diskutovat, nalézat poctivá řešení a inspirovat se dějinnými událostmi v současnosti.

Na programu byly čtyři panely věnovaném významným rokům 1918, 1938, 1948 a 1968. Vystoupili na nich mj. český publicista Pavel Kosatík, slovenský politik František Mikloško a řada historiků. Jeden ze současných významných historiků a jeden z referentů doc. Jaroslav Šebek při závěrečném shrnutí zdůraznil, že ze všech probíraných „výročních osmiček“ měla pouze jedna, a sice první (rok 1918), pozitivní konotace. Byla to doba otevření se společenství demokratických států, což je důležitý impuls pro současnou rozpolcenou společnost.

Konference „Osudové osmičky“ na základě historických faktů ukázala, že jsme často obětí různých mýtů, vztahujících se k historickým událostem a také se vyhnula obvyklým klišé, která tento rok zaznívala na mnoha diskusních fórech. Profesor Tomáš Halík završil celý program mottem „historie není jen pro historiky“ a rovněž konstatoval, že věkový průměr posluchačů je rozhodně optimističtější než na jiných konferencích tohoto typu. V poslu-chačstvu bylo mnoho mladých lidí, sál byl zaplněn více než stovkou hostů, kteří vesměs hodnotili uběhlý den velmi pozitivně. Celá konference je zveřejněna na You-Tube kanálu ČKA, i na sociálních sítích ČKA.

Ilona Trnková 

   


III. Fórum dialogu - Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie

Česká křesťanská akademie, ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, pod záštitou Ministra kultury ČR – Daniela Hermana pořádají konferenci v cyklu Fórum dialogu, s tématem „Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie“. Konference se bude konat ve dnech 10. - 11. listopadu 2017 (pátek- sobota) v refektáři emauzského kláštera v Praze (Vyšehradská 49).

Bude možné diskutovat s významnými osobnostmi o jednom z nejvíce skloňovaných témat současnosti – populismu. Jako řečníky se podařilo získat známé odborníky, kteří mají k současné situaci v Evropě i v České republice co říci. Tato konference, která se koná těsně po parlamentních volbách, se bude věnovat všem důležitým rozměrům zvoleného tématu a bude mít tři těžiště. Nastíní situaci v Evropě, popíše příčiny populismu a charakterizuje jazyk populismu v médiích. Účastníci setkání budou moci debatovat s osobnostmi jako je Jacgues Rupnik, Erik Tabery, Martin Mejstřík, Václav Moravec, Jaroslav Šebek, Jan Hartl a mnoho dalších. K tématu ze záznamu promluví i Tomáš Halík, toho času pracovně v USA. Všichni jsou srdečně zváni.II. Fórum dialogu - Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě

Ve dnech 21. a 22. října 2016 se v emauzském klášteře v Praze uskutečnila konference pro veřejnost na téma „Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě“ pod hlavičkou České křesťanské akademie a Konrad – Adenauer-Stiftung. Konferenci zaštítil ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman.


Konference měla za úkol diskutovat proměňující se klima ve společnosti pohledem křesťansky orientovaných odborníků, ale také významných osobností společenského života. Konference se konala v historickém refektáři emauzského kláštera, hosté byli zváni prostřednictvím internetových pozvánek, tištěných plakátů, k oslovování byly využívány sociální sítě ČKA – web, Twitter a Facebook.

Na konferenci se sešlo celkem 130 hostů, kteří oba dva dny se zájmem poslouchali a také diskutovali v jednotlivých přednáškových blocích a následně nám sdělovali (písemně a telefonicky) své dojmy z celého programu; byly převážně pozitivní.

Na konferenci vystoupili přední sociologové, filosofové, teologové, religionisté a historici z Čech a ze Slovenska. Jmenovitě alespoň prof. Tomáš Halík, prof. Jan Sokol, Mgr. Martin Vaňáč, Mgr. Daniel Pastirčák, doc. Jaroslav Šebek.

Program zahájil profesor Tomáš Halík přednáškou nazvanou „Proměny Evropy, proměny křesťanství?“ Otazník v názvu je zde důležitý. Proměňuje se skutečně křesťanství? Podle prof. Halíka jde o změnu spirituality, o změnu paradigmat vnímání křesťanství. Mění se způsoby „Jak být křesťanem“. Mění se žité křesťanství, biblické texty zůstávají nezměněny. Mění se však způsoby, jakými jsou texty uváděny do života v kontextech doby, v průběhu dějin. Došlo již k několika zásadním změnám paradigmat a my stojíme dnes na prahu dalších takových změn. Může být křesťanská víra nadějí pro Evropu? Zde neexistuje jednoznačná odpověď. Křesťanská víra včerejška nemůže být nadějí Evropy dneška. Představa křesťanství jako politické ideologie Evropy je dávno mrtvá. Křesťanství je průlomem budoucnosti do přítomnosti. Dnešní křesťanství se zdá být náboženstvím na ústupu než nositelem naděje. Již dnes se ukazuje, že sekularizace nebude posledním stupněm dějinného vývoje. Mnozí hovoří o postsekulární společnosti. Více než sekularizace charakterizuje dnešní Evropu pluralizace. Lze zachovat křesťanskou identitu? Křesťanství musí nutně projít hlubokou vnitřní reformou, lze ji vypozorovat v pontifikátu papeže Františka. Věřící křesťané budou i nadále menšinou, ale nesmějí se stát ghettem. Mohlo by být kreativní tvořivou menšinou. Aby křesťanství obstálo v globálním měřítku stále pestřejších nabídek jako autentická hluboká spiritualita, jako otevřený zdroj životní inspirace, jako škola naděje jedné lásky. Vedle klasické pastorace půjde především o doprovázení hledajících - s plným respektem k jejich svobodě. Láska, víra a naděje, nikoliv strach, pověry a iluze jsou otevřenými dveřmi komunikace mezi lidmi a Bohem. Profesor Halík svou přednášku uzavřel důrazem na vnitřní proměnu křesťana, který z hlubiny své víry dokáže autenticky reagovat na vnější svět. Pak může číst „znamení doby“ a jeho kreativní způsob života se může skutečně stát nadějí pro Evropu i svět zítřka.

Ve druhém pátečním bloku se představili prof. Jan Sokol, Mgr. Martin Vaňáč, Dr. Reginald Slavkovský a Mgr. Daniel Pastirčák. Filosof Jan Sokol varoval před tím, aby se církve ztotožňovaly s politickými stranami. Křesťan nemá podléhat hysterické náladě a úzkostem společnosti, má se snažit „méně bát“. Kazatel a spisovatel Daniel Pastirčák zmínil výrok Karla Schwarzenberga „Domnívám se, že každá generace má svou úlohu, domnívám, se, že úlohou naší generace bylo vzdorovat totalitním režimům. Obávám se, že úlohou Vaší generace jsou utečenci. Přeji Vám, abyste jednou nemuseli s hanbou svým dětem říkat, že jsme to nezvládli“. Historik Martin Vaňáč souhlasil s tezí, že evropské křesťanství je unavené a potřebuje najít novou vitalitu, vidí, jak je dobře, že přišel papež z jiného kontinentu a nastavuje nové priority. Zdůraznil, že je nutné podporovat jednotu křesťanů – nikoliv uniformita, ale rozmanitost, pak bude možná pluralita. V tisku lze pozorovat „fenomén postpravdivé společnosti“ – nejsou skutečná fakta, ale prázdné nicneříkající „žvásty“ – fakta jsou poskládána tak, aby dotvářela požadovanou skutečnost, nikoliv, aby odhalila pravdu. Filosof a teolog Reginald Slavkovský přemítal o podstatě identity. Jde podle něj především o hlubokou křesťanskou identitu, nikoliv tu, týkající se lidského ega. Poukazoval na to, že západní civilizace svou vyspělou technikou a působením na jiné civilizace, přispěla k současné migrační vlně a zároveň způsobila silný demografický pokles.

Velmi živě se také diskutovalo na sobotní panelové diskuse, které se věnovaly soužití křesťanů, Židů a muslimů v České republice. Zejména pak osobní zkušenosti tureckého muslima Huseina Özörencika (žijícího v České republice) a české muslimky Zuzany Amrani. Oba se dlouhodobě podílejí na iniciativě Společný hlas, který je společenstvím křesťanů, Židů a muslimů.

Všechny přednášky jsou natočeny na videozáznam a zveřejněny na You-Tube kanále ČKA. Stěžejní texty byly zveřejněny v revue Universum, časopise, který je čtvrtletníkem ČKA a je odebírán nejen členy České křesťanské akademie.

Zpracovala: Ilona Trnková

Videopříspěvky z konference lze zhlédnout na YouTube kanále ČKA, který najdete ZDE.I. Fórum dialogu - Víra a společnost

Ve dnech 18. – 19. prosince 2015 se konala v prostorách emauzského kláštera v Praze konference
I. Fórum dialogu, která navázala na dosavadní Dny Josefa Zvěřiny. I. Fórum dialogu na téma „Víra a společnost“ pořádala Česká křesťanská akademie (ČKA) ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera. Zúčastnilo se ho téměř 150 hostů.Konferenci samé předcházel dopolední seminář pro studenty a absolventy, který byl rozdělen do dvou bloků. V první části vystoupil s tématem „Klima a proměny civilizace“ klimatolog a geolog RNDr. Václav Cílek. Po krátké přestávce následovala druhá část, kde prezident ČKA prof. Tomáš Halík přednášel na téma „Budoucí úloha církve, zkušenosti z USA a informace o výzkumných projektech ČKA“.

V odpoledních hodinách byla zahájena samotná konference Fórum dialogu. Úvodní zdravici pronesli arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, kardinál Miloslav Vlk, Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví, předseda Moravskoslezské křesťanské akademie S. L. D. Ing. Pavel Kopeček a PhDr. Alena Heřmánková ze společnosti Kampanila. Úvodní přednášku na téma „Reflexe 25 let působení České křesťanské akademie ve společnosti a její perspektivy“ pronesl prezident ČKA Tomáš Halík. Po krátké přestávce následovala přednáška Václava Cílka na téma „Dialog o výzvách dneška a zítřka“.

Další den konference byl zahájen mší svatou v kostele Panny Marie, sv. Jeronýma a sv. Cyrila a Metoděje v emauzském klášteře. Dopolední část programu patřila panelové diskuzi na téma „Poselství II. Vatikánského koncilu a církev v Čechách“. Jako referenti vystoupili prof. Tomáš Halík a prof. Jan Sokol. Diskuzi moderoval PhDr. Jan Stříbrný.

Druhé panelové diskuze na téma „Radost a naděje“ se coby referenti zúčastnili doc. Jaroslav Šebek, doc. Jindřich Šrajer a prof. Tomáš Halík, diskuzí provázel doc. Pavel Hošek. Sobotní odpoledne otevřela panelová diskuze na téma „Proměny Evropy a evropská identita“ s podtitulem „Dialog mezi národy“. Jako referentky vystoupily Mgr. Magda Vašáryová a MUDr. Zuzana Roithová. Diskuzi moderovala poslankyně Mgr. Nina Nováková. Fórum dialogu uzavřel krátkou závěrečnou řečí prof. Tomáš Halík.

Videopříspěvky z konference lze zhlédnout na YouTube kanále ČKA, který najdete ZDE.