Česká křes»anská akademie

[19. 1. 1990] Sekce pro křes»anskou spiritualitu

Vyšehradská 49
128 00 Praha 2

Ředitel:
Mgr. Petr Mucha, PhD.

Kontakt:
spiritualita.cka@gmail.com
Cíl a zaměření
Jedním ze znamení dnešní doby je růst zájmu o duchovní ľivot. Ačkoliv je pro současnou západní společnost příznačné, ľe tradiční formy religiozity jsou spíše na ústupu, sílí zároveň ľízeň po spiritualitě a její kontemplativní dimenzi.

V návaznosti na tuto skutečnost si Sekce pro křes»anskou spiritualitu klade za cíl přispívat k odborné a vzdělávací činnosti v oblasti křes»anské spirituality, jeľ patří k základním pilířům duchovní tradice naší společnosti, a zároveň k podpoře jejího rozvoje v praxi.

Hlavní činnost v současnosti
V současné době soustředí Sekce pro křes»anskou spiritualitu své hlavní úsilí na zajištění programu Kolínského kláštera. Bývalý kapucínský klášter v Kolíně slouľí jiľ přes deset let jako exerciční dům, který se pod vedením jezuitů a sester z praľského Karmelu Edith Stein stal jedním z nejvýznamnějších center exercicií a duchovního doprovázení u nás.

Kolínský klášter pořádá několik desítek kurzů a duchovních cvičení ročně, v délce od dvou do deseti dnů, určených jak začátečníkům, tak i pokročilým v duchovním ľivotě. Vedle úvodních kurzů modlitby a meditace nabízí především ignaciánské, filmové a kontemplativní exercicie, včetně individuálního duchovního doprovázení.

Od roku 2020 převzala nad klášterem záštitu Česká křes»anská akademie. K zajištění jeho provozu zaloľila samostatný právní subjekt Kolínský klášter – centrum spirituality a duchovních cvičení z.s., přičemľ skrze programovou radu a Sekci pro křes»anskou spiritualitu garantuje i jeho programovou náplň. Informace o aktuální nabídce kurzů a duchovních cvičení jsou dostupné na kolinskyklaster.org

Další plánované aktivity
V dalším období by se Sekce pro křes»anskou spiritualitu ráda soustředila i na podporu
duchovně doprovázejících
a těch, kteří se věnují vedení duchovních cvičení. Chce vytvářet
platformy pro jejich setkávání, výměnu zkušeností, přípravu a vzdělávání, včetně případné
supervize.

Mezi další aktivity, které se v rámci Sekce pro křes»anskou spiritualitu připravují,
patří odborná a vzdělávací činnost formou kolokvií, seminářů, workshopů a rekolekcí. Do
budoucna se rovněľ počítá s rozšířením odborné činnosti o výzkumné a grantové projekty,
včetně publikační a osvětové činnosti.