Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Přírodovědná a technická sekce ČKA

Činnost sekce je pozastavena


Ředitel:
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
tel.: 257 216 872, 221 912 548

Přírodovědná a technická sekce byla zaloľena roku 1990 jako jedna z prvních odborných sekcí ČKA, krystalizačním jádrem byla skupina přírodovědců připravujících od druhé poloviny 80.let časopis zaměřený na dialog mezi oblastmi přírodních věd a křes»anské víry (tehdy zamýšlený jako samizdat), který později začal vycházet na půdě ČKA pod názvem Universum. Činnost sekce se soustřeďovala na zajištění obsahu tohoto časopisu a na přednáškovou činnost s cílem přispět k překonání tíivého dědictví minulosti spočívajícího v předsudcích o tzv. nepřekonatelných rozporech mezi vědou a křes»anskou vírou.

V poslední době se základní poslání sekce poněkud modifikuje s tím, jak se zmíněné předsudky ve společnosti postupně otupují, nebo» odmítání dialogu mezi vědou a vírou se dnes omezuje spíše jen na málo vzdělané společenské vrstvy. Přesvědčovat o tom, ľe víra není iracionální a protivědecká jiľ začalo ztrácet svoji naléhavost.

Do popředí však vystupují problémy nové, a to např. různé otázky etiky vědeckého práva či znepokojivé otazníky nad morální přípustností aktivit souvisejících s aplikacemi nových moľností, a to zejména v oblasti genových manipulací. Úkolem sekce zůstává obsahově zajiš»ovat přírodovědeckou část časopisu Universum, který se od roku 2000 stal revuí celé ČKA.