Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Martyrologium

Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století
Svědci krve z řad katolických křesťanů všech národností

Řešitel projektu:   

      
Odborní gestoři projektu:   

      
Partneři projektu:   

      

Mediální partneři projektu:   

1. VÝZNAM A PŘÍNOS PROJEKTU


„Do naší doby se vrátili mučedníci, často neznámí, jako ´neznámí vojíni´ velké věci Boží! Pokud je to možné, neměla by se v církvi jejich svědectví ztrácet. Jak bylo upozorněno v konsistoři, je třeba, aby se místní církve ze všech sil snažily uchovat památku těch, kdo podstoupili mučednictví, a shromažďovaly nezbytné doklady.“ (TMA, čl. 37)

Novodobé církevní dějiny v českých zemích, zvláště pak historie týkající se katolické církve, byly za komunistické totality po celá desetiletí víceméně tabuizovanou tematikou, příp. vycházely z ideologicky nepřátelských pozic vůči církvi. Kromě dílčích prací vzniklých v exilu se první publikace k církevní problematice založené na svobodném zkoumání pramenů začaly objevovat až po roce 1989. Celkový obraz historie katolické církve má stále mnoho cézur a bílých míst a přetrvává vůči ní nemálo předsudků. Předkládaný projekt zpracováním portrétů martyrů katolické církve v minulém století doplní tento obraz o konkrétní lidské profily osob, které si v době nesvobody a pronásledování zachovaly svou lidskou, národní i mravní autenticitu. Vedle odpůrců a obětí obou totalit z ostatních sociálních vrstev a názorových proudů je třeba postavit bok po boku i martyry z řad katolických věřících, aby i oni vstoupili do povědomí veřejnosti jako přirozená součást obrazu naší novodobé historie. Speciální význam má samozřejmě pro katolickou církev v českých zemích, pro její vlastní sebepoznání. Navíc naplní i výzvu papeže Jana Pavla II. v Tertio millennio adveniente (TMA), aby jednotlivé místní církve zpracovaly své martyrologium 20. století. Přínosem bude i pro vzájemné vztahy Čechů a sudetských Němců, když v době nacistické vlády v českých zemích si nemalá část katolíků obou národů zachovala křesťanskou věrohodnost.


2. CÍL PROJEKTU


Hlavním cílem projektu je zpracovat faktograficky přesné a výstižné profily martyrů katolické církve v českých zemích ve 20. století.

Dalším cílem je zhodnotit výsledky výzkumu pro veřejnost prostřednictvím široké škály médií (putovní výstava, rozhlasové pořady v Radiu Proglas a v Českém rozhlase, články v ústředním i regionálním tisku, popř. učební text pro sekundární školství).

3. OBSAH PROJEKTU

Obsah projektu je rozdělen do tří částí:

badatelská činnost, jejímž výsledkem budou faktograficky přesné a výstižné profily svědků krve z řad katolických křesťanů všech národností v českých zemích ve 20. století (Češi, Němci, Poláci, případně další), publikování těchto profilů v Martyrologiu katolické církve v českých zemí ve 20. století, zpracování výsledků badatelské činnosti ad a)

Badatelská činnost se zaměří na svědky krve z řad katolických křesťanů v českých zemích ve 20. století, kteří především v době rozbití Česko-slovenska a následné nacistické okupace (1938-1945) a v letech komu-nistické totality (1948-1989) pro věrnost své víře, svému poslání či úřadu a svým křesťanským morálním principům ztratili život jako oběti perzekuce. Pozornost z tohoto hlediska bude věnována i dalším dra-matických obdobím ve 20. století (1. světová válka, odsun a vyhnání Němců po 2. světové válce, působení v misiích, v exilu apod. Přitom půjde o křesťany všech národností žijících na území českých zemí.

Na základě stávajícího archivního výzkumu a publikované literatury existuje poměrně přesná evidence svědků krve z řad diecézního i řádového duchovenstva, řeholníků resp. řeholnic z doby nacismu – přes 70 osob z řad českých kněží a řeholníků, téměř 30 z řad německého kléru; z doby komunismu existuje pouze odhad – 40 – 50 osob. Svědci krve z řad laiků jsou dosud velmi málo podchyceni a někteří z nich musejí být teprve objeveni.

Výzkumná práce bude realizována po klasických liniích. Základem bude zkoumání archivních pramenů – v síti státních archivů (národní/zemské– oblastní – okresní), v archivech (arci)diecézí event. jednotlivých řeholí, v sudetoněmeckých institucích (zejména Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, Königstein/Taunus), v katolických spol-cích a organizacích (např. Orel), případně archiválií držených v soukromí. Velmi důležitý zdroj představuje dosud publikovaná literatura, dobový tisk a příležitostné pamětní a výroční tiskoviny, často zapomenuté a ob-tížně přístupné (zejména Centrální katolická knihovna KTF UK) a ko-nečně osobní svědectví blízkých lidí.

ad b)

Základním výsledkem badatelské práce bude publikace Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století, maximálně kvalitní po obsahové i formální stránce, o rozsahu cca. 500 NS, obsahující profily jednotlivých osobností. Tyto profily budou mít následující strukturu:

Pro porovnání lze uvést z německého jazykového prostředí: Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Teil I. und II. Ferdinand Schöningh. Paderborn – München – Wien – Zürich 1999 a rakouskou publikaci Blutzeugen des Glaubens. Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Teil I.-III. Dom Verlag, Wien 1999.

ad c)

Cílem projektu však není pouze sběr a utřídění informací, nýbrž a pře-devším jejich prezentace. Z tohoto důvodů představují i uvedené tři vý-stupy nepostradatelnou součást předkládaného projektu.

Putovní výstava bude obsahovat medailony vybraných svědků krve, které budou umístěny na výstavních panelech a doplněny dobovými dokumenty – fotografiemi, výstřižky z novin a dobových textů apod. Součástí projektu je však pouze příprava těchto panelů (technický návrh, grafické zpracová-ní, výroba), nikoliv již realizace výstav v jednotlivých místech.

Propagace projektu v průběhu celé jeho realizace byla projednána s ve-dením Radia Proglas. Prezentace výsledků byla předjednána s redakcí ná-boženského vysílání Českého rozhlasu. Půjde zejména o řadu medailonů nejvýznamnějších svědeckých osobností. Tyto pořady těžící z výsledků výzkumu budou realizovány a financovány ze zdrojů Českého rozhlasu a Radia Proglas.

Rozhovor s historikem Janem Stříbrným o pátrání po novodobých svědcích víry aneb Hledají se čeští mučedníci 20. století

Pod názvem „Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století“ vznikl na půdě České křesťanské akademie (ČKA) zajímavý projekt, který byl přijat Českou biskupskou konferencí a jehož výsledkem by mělo být představení novodobých českých mučedníků z řad katolických křesťanů všech národností. Více o tom hovoříme s historikem Janem Stříbrným z ČKA.


O co přesně v tomto projektu jde?

Projekt je součástí dlouhodobého výzkumu českých církevních dějin 20. století. Chceme ukázat, že v katolickém křesťanství v českých zemích je v tomto období velmi silně přítomen fenomén, který mnozí lidé situují někam do dávných staletí, totiž martyrové, svědkové víry, a to až k prolití krve. Stovky lidí v uplynulém století - především v době nacismu a komunismu - položily život za svou víru, za věrnost církvi a svému svědomí. Chtěli bychom je připomenout nejen pro sebe, ale i pro celou českou veřejnost - a tím poukázat na to, že také katoličtí křesťané byli nositeli odporu vůči totalitě i oběťmi těchto represivních režimů. Že jsou normální součástí společnosti své doby, že zažili stejné situace a měli podobné osudy jako ostatní.

O řadě těchto novodobých mučedníků již víme, ale mnozí zůstávají dosud skrytí. Jde vám o zachycení co nejširšího vzorku, až po ty nejprostší lidi, kteří mučednictví prožívali v běžném životě?

Ano, takový je náš záměr. Zajímá nás každý člověk, který se v rámci své křesťanské víry nějakým způsobem postavil proti totalitě nebo se stal eventuelně její obětí. Vypátrat tyto lidi je samozřejmě snazší u kněží a řeholníků, kteří byli nějakým způsobem evidováni, velmi obtížné to bude na úrovni laiků. Ale právě tam bychom chtěli zaměřit svoje úsilí a objevit jich co nejvíce. Musím ale zdůraznit, že v tomto projektu jde prioritně o martyry krve a bude třeba přitom přihlížet i k určitým kanonicko-právním kritériím.

Svědkové víry ale nebyli jen mezi katolíky…


Máte samozřejmě pravdu. Chtěl bych jen připomenout, že takto pojatý projekt je pouze určitou výsečí. To, o čem hovoříte, je další krok či perspektivní vize, která by mohla směřovat k širšímu zkoumání postojů křesťanů v totalitě, a to na ekumenické bázi.

Jak chcete prezentovat výsledky vašeho úsilí na veřejnosti?

Vznikne publikace, která bude shrnovat medailony těchto lidí. Daný člověk by však měl být zachycen nejen formou biografického medailonu, jeho osobnost by měla být podána plastičtěji (formou vlastních textů, posledních dopisů, svědectví pamětníků apod.). Taková pestrost pak usnadní prezentaci osudů těchto lidí i v médiích - v rozhlase, televizi či ve filmu. Plánovaná je rovněž putovní výstava.

Abyste se dopátrali mučedníků všedního dne, budete asi potřebovat pomoc lidí z terénu...

Ano, bude třeba se dostat do jejich životního prostředí – rodné obce, rodiny, farnosti. Velmi bychom uvítali, kdyby nám o těchto lidech poslali informaci buď farníci, kněží, přátelé nebo jiní svědkové, kteří se s dotyčnými znali nebo mají kontakt na jejich nejbližší příbuzné. Pro zdar celého projektu bude dost důležité, aby se využily všechny zdroje, které je možné objevit.

Nejlépe by bylo, kdyby dotyční lidé své svědectví, podněty a jiné informace adresovali přímo k nám do České křesťanské akademie: Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel. linka: 224 917 210, e-mail: jan.stribrny@centrum.cz. Budeme mít samozřejmě i svou webovou stránku, kterou spustíme do konce května, a kde budou zveřejněny základní informace (a průběžně aktualizovány).

A jak je tento projekt zaštítěn po odborné stránce?

Odbornými garanty jsou teologické fakulty v Praze a Olomouci. Autorsky se na něm bude podílet celá řada historiků, archivářů a dalších odborníků, včetně teologů. Celý projekt byl sponzorsky zaštítěn Renovabis, což je dílo solidarity německých katolíků s lidmi ve střední a východní Evropě.

Připravil JAN PAULAS