Česká křes»anská akademie

Stanovisko prezidia České křes»anské akademie k nominaci H. Lipovské

Prezidium ČKA se připojuje k otevřenému dopisu 19 senátorů, vyzývajícímu Českou biskupskou konferenci, aby stáhla nominaci Hany Lipovské do rady ČT. V době, kdy dochází k nebezpečnému omezování svobody médií v Polsku a Maďarsku a i u nás se objevuje tlak populistických politiků, zpochybňujících samu existenci nezávislých veřejnoprávních médií, je nominace osoby, která veřejně sdílí takové postoje a navíc přiznává svou nekompetenci, neznalost a nezájem o televizní tvorbu, neomluvitelnou chybou. Dávat lidem, veřejně zpochybňujícím existenci veřejnoprávních médií, do rukou moc kontrolovat tato média, nemůľe být pokládáno za podporu demokratické plurality, nýbrľ za její ohroľení. Církev má stát na straně svobody a nesmí se nechat zmanipulovat zájmy populistických politických subjektů. ®ádáme ČBK, aby uznala svou chybu a nominaci paní Lipovské stáhla. 

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.
prezident ČKA

Prof. Pavel Hošek Th.D.
1. viceprezident ČKA

Doc. Jaroslav Šebek Ph.D.
2. viceprezident ČKA

Ilona Trnková
ředitelka ČKA

PhDr. Petra Oulíková Ph.D.
členka prezidia

Ing. arch. Aleš Brotánek
člen prezidia