Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 3 / 2009 - obsah


vyšlo 12. 10. 2009

Váľený čtenáři,

     v tomto čísle nalézáš velmi aktuální a závaľné téma: "Evropská integrace a křes»anské hodnoty". V dané souvislosti bychom snad mohli předeslat jeden zásadní pojem - křes»anský univerzalismus. V něm zůstává kaľdý lidský jedinec svojí vlastní osobností v tom nejhlubším smyslu slova, zůstává plně příslušníkem svého národa, své sociální i kulturní vrstvy. Přesto je však integrální součástí univerzálního celku, slovy Exuperyho se stává svého druhu vyslancem jedinečného Boha. Středověk vedl mnoho válek, ale nebyly to války pro nacionální cíle, nebo» ty v této době vylučoval právě křes»anský univerzalismus, který vytvářel jednotné kulturní a myšlenkové pozadí, vzdělanci si si dokonale rozuměli v latině, coľ však nijak neomezovalo postupný rozvoj jednotlivých národů, jejich kultur a jazyků. Národnostní problémy ve vlastním smyslu v Evropě nastávají teprve s rozpadem jednotného křes»anského obrazu světa.
     Pokud dnes Evropa nalezne svoje opravdové křes»anské kořeny, netřeba se na pozadí křes»anského univerzalismu obávat zásadních střetů mezi národními zájmy a přirozenými integračními mechanismy. Křes»anské kořeny nám však nenaordinuje bruselská byrokracie, i kdyby to sebevíce a upřímně chtěla (jakoľe to takto spíše nechce), je to mimo její moc a kompetence. Evropa bude mít tolik křes»anských hodnot a tolik z nich vyplývajícího křes»anského univerzalismu, kolik jich do ní její vlastní křes»ané vnesou. V tom je dnes náš úkol a odpovědnost. Pokud právě zde křes»ané neselľou, nemusíme se bát ani o národní rozvoj a identitu, ani o efektivitu evropské integrace,  problémy budou mizet a mnohdy krvavé stopy minulosti zbělejí jako sníh. Je zde však ona podmíněnost "pokud neselľou". Křes»anství není pojiš»ovacím automatem, obsahuje i riziko lidského selhání v odmítání nabízených příleľitostí.

Editorial Jana Bednáře


Letem světem

Anketa
Jaká jsou pro a proti "pronájmu dělohy"?
(Ludmila Trapková, Zdeněk Macek, Jaroslav Vydra, Václav Mertin, Lenka Šimková, Jitka Kočová)

Rozhovor
Umění přiznat vinu osvobozuje (s Antonem Ottem hovořil Josef Beránek)

Téma
Evropská civilizace, Evropská unie (Petr Kolář)
Lisabonská smlouva je mlýnek na kafe (Pavel Fischer)
Křes»anské vize pro evropskou jednotu v rozmanitosti (Hans Joachim Meyer)

Člověk a společnost
Finanční krize (Werner Post)
List Římanům inspiruje úvahy o svobodě (Jakub Sirovátka)

Přírodní vědy
Geny a osobnost (Dean Hammer a Peter Copeland)

Názory, diskuze, polemika
Biblické zázraky. Opora víry, nebo její kříľ? (Petr Kolář)
Hledá se nová mystagogie (Jan Regner)

Historie
Leopold Peřich (Vladimír Roskovec)

Kultura
Umění doteku (Přemysl Rut)
Karlovarské hledání pravého obrazu víry (Lukáš Jirsa)
Proč je nevíra tak přitaľlivá? (Vladimír Petkevič)

Recenze

Zápisník Petra Koláře