Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 3 / 2011 - obsah


vyšlo 10. 10. 2011

Třetí číslo revue Universum nabízí podnětné zamyšlení nad stále aktuálnější otázkou týkající se nejen katolické církve: jak naložit s navráceným církevním majetkem? Snad již brzy konečně odsouhlasené církevní restituce totiž církev postaví před nové výzvy a úkoly, na něž bychom se již dávno měli připravovat. Jsme na tuto zásadní změnu v životě církve - tedy nejen biskupové a kněží ale také my všichni věřící – opravdu připraveni? Uvědomujeme si, jaké nároky tato situace přináší? V této problematice nepostačí jen modlitby, i když také jich je samozřejmě zapotřebí. Je nutné mít jasnou vizi, jasně specifikovanou strategii a cíle, je zapotřebí dobře naslouchat skutečným odborníkům a profesionálům.
Kromě otázky majetkové a finanční se Universum i tentokrát věnuje otázkám teologickým: filozof a velký znalec Bible Jan Sokol přichází s jednoduchým a přitom nijak povrchním výkladem vyznání víry. Sokol ukazuje, že slova, která pronášíme při každé nedělní bohoslužbě, dávají jasný smysl i dnes, ve světě tolik odlišném od toho, ve kterém se Credo utvářelo.Neméně aktuální je také článek o výuce etiky na školách, který můžeme brát jako potřebné doplnění ke spíše negativní debatě o problematice sexuální výchovy. 

Lukáš Jirsa


Letem světem
Založena Křesťanská policejní asociace
Ve stínu Love Parade
Britské nepokoje očima Tabletu

Anketa
Jak naložíme s církevním majetkem?
(Jan Graubner, Jakub Hučín, Martin Satoria)

Rozhovor
Už na konci války jsem byl rozhodnut, že budu astronomem
(S jiřím Grygarem hovořil Josef Beránek)

Téma
Oto Mádr: Církev je Boží dar a naše dílo (Vojtěch Novotný)

Člověk a společnost
Vyznání víry. Pokud o váklad (Jan Sokol)
Podnikání a duchovní život (Cécilie Renouard)
Poslední kolo církevních restitucí (Josef Beránek)
O takové svobodě se nám nezdálo (Václav Vacek)

Trendy
Nesnáze s prosebnou modlitbou (Christoph Böttigheimer)

Názory, dikuze, polemika
Výuka etiky na školách (Zuzana Svobodová)
Česká církev a média: realita (Paula Fassati)

Historie
Stopy křesťanství v současné veropské kultuře a civilizaci (Ctirad V. Pospíšil OFM)

Kultura
Strom života - filmový skvost 21. století (Lukáš Jirsa)

Recenze
Hans Küng: Na počátku všech věcí (Jan Bednář)

Komentáře