Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

UNIVERSUM 1 / 2012 - obsah


vyšlo 27. 3. 2012

OPRAVA - UNIVERSUM 1/2012

Vážený čtenáři,

v tomto čísle se mj. setkáváš se třemi na první pohled disjunktními tématy: Evropa – přírodní vědy – druhý vatikánský koncil. Budeme-li je však považovat za tři vrcholy pomyslného trojúhelníku, zamysleme se chvíli nad tím, co lze objevit za poučení v prostorové oblasti jeho těžiště, zahledíme-li se na ni prizmatem aktuální společenské situace v našem státě. Evropu dnes sdílíme s mnoha partnery jako společný domov, jako společný dům, který nám reálně poskytuje takovou kvalitu relativního bezpečí a prosperity, o níž jsme v minulosti mohli jenom utopisticky snít, ale v němž zdaleka není vše ideální. Je tu mnoho protichůdných zájmů, hašteření, lidských sobeckostí, rozsáhlá svazující byrokracie, protekcionismus silnějších atd. Avšak stěží nám dnes něco jiného může poskytnout srovnatelné jistoty a perspektivy než toto společné obydlí. Přírodní vědy do značné míry konstituovaly racionální pojetí novověké evropské civilizace a kultury. Křesťanství historicky patří k bytostnému základu této civilizace a myšlenky druhého vatikánského koncilu byly nepochybně jedním z výrazných dějinných mezníků při nalézání vzájemného souladu nebo alespoň jakéhosi modu vivendi mezi idejemi křesťanství a novověkou (osvícenskou) euroatlantickou racionalitou.
Představme si tedy, že jsme v těžišti našeho pomyslného trojúhelníku a položme „přírodovědně“ racionálně, tj. s plnou objektivitou, nepodjatě, bez politických, ideologických a emocionálních předpojatostí, otázku: Potřebujeme my, jako společnost České republiky, s přihlédnutím k objektivním historickým kořenům a zkušenostem společný evropský dům?
Zřejmě odpovíme ano, neboť prostá racionalita tzv. selského rozumu praví, že ztroskotá-li tento dům, stane se náš životní prostor s pravděpodobností blížící se jistotě objektem parcelace zájmových sfér ze strany dvou ze západu a východu přilehlých mocností, jejichž oblasti vlivu budou na takto vzniklých troskách podle objektivních zákonitostí nutně expandovat. Je-li však evropský dům takto naším bytostným, snad možno říci životním zájmem, nutí nás prostý rozum položit druhou otázku: Co a jak můžeme pro jeho zachování, a především pro jeho velmi potřebné vylepšení, tzn. nakonec zejména pro náš vlastní prospěch, efektivně udělat? Se strohou racionalitou, typickou pro objektivizující přírodovědné myšlení, můžeme stěží dát jinou odpověď než tu, že máme uvnitř tohoto domu sebevědomě, ale svědomitě pracovat, hájit své zájmy s veškerým důrazem, ale nikoli se sobeckou, přízemně primitivní vypočítavostí, důstojně, aktivně a odpovědně se podílet na formování a uskutečňování společné vize, jež je koneckonců nezbytná pro náš vlastní pozitivní vývoj. Především však musíme být pro naše partnery čitelní a důvěryhodní, musíme držet dané slovo a nepopírat trapně sami sebe, je prostě nutno překonat švejkovská měřítka rozhledu po mezinárodní scéně. Je to jednoduchý racionální závěr, k němuž nás však též zavazuje dědictví historických a koncilem aktualizovaných, křesťanských civilizačních kořenů. Měli by se na něm shodnout eurooptimista i poctivě a reálně myslící euroskeptik. Bohužel se však zdá, že právě tento závěr je dnes působením sobeckosti, rozháranosti a úzkoprsosti naší politické scény ve veřejnosti zamlžován a rozmělňován ke škodě nás všech, a především ke škodě našich potomků. 

Jan Bednář

Letem světem
Konec světa přijde v roce 2012? (Jiří Grygar)

Anketa
EU a česká demokracie
(Jan Sokol, Jiřina Šiklová, Josef Beránek)

Rozhovor

Dostal jsem se k jádru věci? (S Pavlem Kunešem hovořil Josef Beránek)

Téma
To napětí mě zneklidnilo, ale též nadchlo
(S Karlem Skalickým hovořil Alois Kříšťan a Josef Beránek)
Letnice 20. století (Stanislav Balík, Jiří Hanuš)
Koncil - pro nás stále začátek (Martin Kočí)
20 let radostí a bolestí laiků v české církvi (Josef Hurt)
Plody II. vatikánského sněmu (Hans Küng)

Člověk a společnost
Útočný ateismus se dovolává přírodních věd (Petr Kolář SJ)
Pozor: náboženství je nebezpečné (Josef Beránek)
Křesťané versus "inteligentní plán" (Jiří Vácha)

Trendy
Občanství národní, občanství světové (Pierre de Charentenay SJ)
Čekání na HIggse (Jiří Chýla)

Názory, diskuze, polemika
Jak ovlivňuje vědecká činnost víru? (Jan Bednář)

Historie
Zvláštní člověk Přemysl Pitter (Miroslav Matouš)

Kultura

Anketa o nejlepší film 2011 (Lukáš Jirsa)
Rozhovory nad Biblí: od rozhlasu ke knihám
(S Petrem Vaďurou hovořil Lukáš Jirsa)

Recenze

Komentáře